Koncepcja Pracy Szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁEBIEŃSKIEJ HUCIE

na lata 2014 - 2017

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).

3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r.

nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

5. Statut Szkoły Podstawowej.

6. Program wychowawczy.

7. Program profilaktyczny.

Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostaje to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to początek nowej rzeczywistości

Helder Camara

Misja

Szkoła wpiera rodzinę w procesie nauczania i wychowania. Dzięki stworzonym warunkom uczeń ma możliwość prawidłowego, wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa.

WIZJA

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem rodziny, społeczności lokalnej, ale i narodowej. Kształtujemy postawę szacunku, współpracy i otwartości w stosunku do innych narodów, ucząc obok polskiego również języka angielskiego i rozbudzając jednocześnie zainteresowanie kulturą innych państw. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

Nasze zadania to:

- stworzenie uczniom bezpiecznych i optymalnych warunków do rozwoju postaw

ważnych dla obywatela Europy.

- wypracowanie w środowisku wizerunku placówki oferującej usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.

- tworzenie zespołu nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.

- wypracowanie relacji między nauczycielami a uczniami opartych na życzliwości i zaufaniu.

- współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

PRIORYTETY SZKOŁY

- Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia

poczucia tożsamości narodowej.

- Wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym (przeciwdziałanie korupcji).

- Edukacja europejska.

- Wychowanie przez sport.

- Edukacja informacyjno-komputerowa.

- Tworzenie warunków rozwoju zarówno dla ucznia zdolnego, jak i tego, który ma deficyty.

MODEL ABSOLWENTA

aktywny

- posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości

- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki

- wykazuje się samodzielnością

ciekawy świata

- stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł

- lubi i chce zdobywać wiedzę

- wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna)

odpowiedzialny

- umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje

- umie rozwiązywać problemy

- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować

- umie dokonać samooceny

otwarty

- łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami

- umie współdziałać w grupie

- prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych

- jest dobrym organizatorem

-chętnie podejmuje się nowych wyzwań

optymista

- jest pogodny

- pozytywnie patrzy na świat

- wierzy w siebie

- umie odróżniać dobro od zła

prawy

- cechuje go uczciwość i prawdomówność

- zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje

- zna symbole narodowe, regionalne i wie, jak się wobec nich zachować

tolerancyjny

- rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym

- jest wrażliwy na potrzeby innych

krytyczny

- selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu

świadomy swoich praw

- zna swoje prawa

- zna i respektuje prawa innych

człowiek nowoczesny

- sprawnie posługuje się urządzeniami multimedialnymi

- umie wykorzystać multimedia w zdobywaniu wiedzy

członek społeczności lokalnej

- pracuje na rzecz szkoły

- uczestniczy w akcjach i projektach w gminie, wsi

- jest inicjatorem imprez i uroczystości

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH

KSZTAŁCENIE

1. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych.

2. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych.

3. Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.

4. Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.

5. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.

6. Analizowanie różnymi metodami wyników sprawdzianu. Formułowanie i wdrażanie otrzymanych wniosków.

7. Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami.

8. Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.

9. Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego.

10. Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki.

WYCHOWANIE I OPIEKA

1. Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.

2. Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej uczniom i rodzicom.

3. Opieka nad dziećmi zaopiniowanymi przez PPP.

4. Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego.

5. Organizacja opieki w czasie wolnym (świetlica, przedszkole, kółka, zajęcia sportowe, wyjścia edukacyjne, wycieczki).

6. Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.

7. Organizacja udziału dzieci w konkursach pozaszkolnych.

8. Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego szkoły.

EKOLOGIA I ZDROWIE

1. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.

2. Realizacja działań z zakresu profilaktyki zdrowia.

3. Udział w konkursach i akcjach społecznych o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej.

4. Uczestnictwo w programach edukacyjnych: Klub bezpiecznego Puchatka.

5. Współpraca z policją i strażą pożarną w obszarze profilaktyki.

6. Realizacja Programu Rządowego Szklanka mleka oraz Owoce w szkole.

7.Cotygodniowe wyjazdy uczniów na halę sportową w Łebnie w ramach zajęć SKS.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

1. Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.

2. Aktualizowanie programów komputerowych do pracowni informatycznej.

3. Zakup pomocy dydaktycznych.

4. Objęcie opieką specjalistyczną przez logopedę dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów z klas I-III.

5. Pozyskiwanie sponsorów na nowe inwestycje.

6. Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.

7. Wzbogacanie bazy szkoły o nowe meble, komputery i sprzęt sportowy.

8. Odmalowanie łazienek.

9. Wymiana instalacji elektrycznej.

10. Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

PROMOCJA

1. Organizacja kiermaszu świątecznego i innych imprez dla mieszkańców gminy.

2. Prowadzenie strony internetowej.

3. Prowadzenie blogu.

4. Pisanie artykułów do prasy o zasięgu gminnym i powiatowym.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. Włącznie rodziców w organizację imprez szkolnych.

2. Pozyskiwanie opinii rodziców w sprawie wyboru podręczników.

3. Optymalizacja sprawowania opieki nad dziećmi.

4. Aktywne uczestniczenie w funkcjonowaniu szkoły.

 

ZASOBY LUDZKIE

1. Współpraca nauczycieli.

2. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej.

3. Nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli.

4. Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

5. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

NAJBLIŻSZE OTOCZNIE

1. Współpraca z radą sołecką.

2. Współpraca z Wiejskim Ośrodkiem Kultury.

3. Intensywna współpraca z rodzicami.

4. Monitorowanie losów absolwentów.

EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

  1. Koncepcja pracy szkoły będzie poddana ewaluacji po zakończeniu jej realizacji.
  2. Propozycje zmian będą formułowane i zgłaszane na radzie pedagogicznej.
  3. Efekty ewaluacji będą uwzględnione PRZY TWORZENIU KOLEJNEJ Koncepcji pracy szkoły.
2011 Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie - Koncepcja Pracy Szkoły. SP Łebieńśka Huta
Powered by Joomla 1.7 Templates