Program profilaktyczny

 

Szkoła Podstawowa                                                                                                                   Załącznik do Statutu

w Łebieńskiej Hucie

84-217 Szemud

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBIEŃSKIEJ HUCIE

Rok szkolny 2013/2014

ZMODYFIKOWANY I  UJEDNOLICONY TEKST PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁEBIEŃSKIEJ HUCIE ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 11 września 2013 r. PO WCZEŚNIEJSZYM ZASIĘGNIĘCIU OPINII  RADY RODZICÓW I SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

                                                                                                          

Szkolny program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie na rok szkolny 2013/2014 obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb

naszego środowiska szkolnego.

 

Program opracowany został w oparciu o:

·    rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 roku, w sprawie działalności wychowawczej i zapobiegawczej dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem ( Dz. U. Nr 26, poz.226)

·         podstawę programową kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych z 15 lutego 1999 roku

·         Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie

·         Poprzedni program profilaktyki realizowany w szkole.

WSTĘP

Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami
i reagowaniem  na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju.

   Prowadzenie dziecka do rozpoznania i wyboru dobra jak i zabezpieczenie go przed złem należy do stałej troski wychowawców. Wskazywanie ideału i pomoc w dążeniu do niego, oraz ochrona i ingerowanie, gdy pojawia się na tej drodze zagrożenie, stanowią stałe elementy towarzyszenia dziecku w rozwoju. Jeśli pierwszy element byłby wychowaniem w sensie ścisłym, to drugi element ma charakter profilaktyki.

Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju poprzez:

- ukształtowanie prawego charakteru,

- budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne,

- uznanie i przestrzeganie norm społecznych,

- budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi,

- uświadomienie sobie celów życiowych.

Wychowanie jest więc stałym procesem doskonalenia się wychowanka, który poprzez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia swoje ludzkie zdolności do bycia w pełni człowiekiem.

   Rozporządzenie MENiS z dn. 26 lutego 2002 roku w sprawie postawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół podkreśla, że działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie dzieci przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo-profilaktyczne.

Reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych  odwołanie się do specjalistycznej pomocy.

Zaproponowany program stanowi rozwinięcie programu wychowawczego realizowanego w szkole, który ma na celu kształtowanie osobowości uczniów
i wspieranie ich rozwoju.

Realizacja zadań zawartych programie profilaktyki powinna wpłynąć na uczniów tak , aby potrafili poradzić sobie z rozwiązaniem problemów, by umieli współżyć z ludźmi i potrafili wybrać to, co służy ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Ma na celu zmianę niezadowalających zachowań uczniów. Program przewiduje działania na rzecz dzieci, podejmowane przez grono pedagogiczne, mające przeciwdziałać marginalizacji lub wykluczeniu społecznemu uczniów. Program ma być rozwinięciem potencjału dziecka wyniesionego z domu rodzinnego.

Warunkiem osiągnięcia założonych celów jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców. Może być dobrze zrealizowany przy współpracy z pracownikami różnych instytucji działającymi na rzecz dziecka : Poradnia Psychologiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sąd Rodzinny, Kościół.


 

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie opiera się na profilaktyce realizowanej w odniesieniu do dwóch  grup ryzyka :

1.    Profilaktyka pierwszorzędowa - kierowana do grup niskiego ryzyka – czyli do szerokiej populacji, które nie podejmują jeszcze zachowań ryzykownych. Polega na promowaniu zachowań zdrowotnych celem opóźnienia wieku inicjacji.

2.    Profilaktyka drugorzędowa – grupy podwyższonego ryzyka - należą tu osoby, które mają już za sobą pierwsze próby zachowań ryzykownych.

Doświadczenie pokazuje, że w Szkole naszej realizować należy profilaktykę pierwszo i drugorzędową. Wynika to z wieku dzieci i z rodzaju problemów
z jakimi mamy do czynienia.

 

W kręgu zainteresowań profilaktyki szkolnej realizowanej na poziomie naszej szkoły będą znajdować się następujące obszary :

 

Ø  Promowanie zdrowego stylu życia zarówno w sferze fizycznej jak
i psychicznej.

 

Ø  Psychoedukacja dotycząca odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje
i innych w różnych sferach naszego życia.

Ø  Zapobieganie przemocy i agresywnym zachowaniomprzejawiających się
w formie:

·          przezywania,

·         wyśmiewania,

·         obgadywania,

·         grożenia, zastraszania,

·         okradania,

·         wymuszania pieniędzy,

·         bicia, kopania lub popychania,

·         cyber przemocy- wyśmiewania, obgadywania.

 

 

Ø  Psychoedukacja dzieci i rodziców dotycząca zagrożeń płynących
z nadmiernego korzystania z mediów (telewizja, komputer, internet).


 

Ø  Psychoedukacja dotycząca szkodliwości nikotyny i alkoholu dla zdrowia fizycznego i wpływ środków uzależniających na relacje z innymi.

 

Ø  Rozpoznawanie zagrożeń sprzyjających marginalizacji dziecka
i podejmowanie działań zapobiegających temu zjawisku.

 

Ø  Wzmacnianie czynników chroniących:

·         budowanie silnej więzi z rodzicami,

·         zainteresowanie nauką szkolną, rozwijanie ambicji,

·         nauka umiejętności komunikowania się i rozwiązywania problemów interpersonalnych,

·         szanowanie praw innych i własnych,

·         kształcenie umiejętności odróżniania dobra od zła,

·         kształcenie umiejętności samokontroli własnego zachowania,

·         umacnianie wiary we własne możliwości ucznia,

·         kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem,

·         rozwijanie zdolności i zainteresowań


 

Szkolny system monitorowania i modyfikowania realizacji Programu Profilaktyki

Autorzy programu przygotowują na koniec każdego roku szkolnego sprawozdanie z realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego i proponują ewentualne zmiany w tym programie na kolejny okres nauki.

Sprawozdanie ma formę informacji i nie podlega formalnemu zatwierdzeniu, natomiast musi zawierać propozycje działań na kolejny rok szkolny.

Działania profilaktyczne

Zadania i sposoby realizacji

 

Lp.

Tematyka zadań

Cele

Działania

Osoba odpowiedzialna

1.

Prawa i obowiązki ucznia.

· Uczeń posiada wiedzę na temat własnych praw
i obowiązków

· Uczeń posiada informację
o instytucjach i organizacjach, które chronią prawa dziecka

· Lekcje wychowawcze

· Lekcje  języka.   polskiego

Wychowawcy klas

Nauczyciel

języka polskiego

2.

Asertywność.

· Uczeń zna i wykorzystuje postawy asertywne w stosunkach międzyludzkich

· Uczeń potrafi powiedzieć „nie” bez urażenia uczuć odbiorcy

· Uczeń umie znaleźć kompromis w związku
z oczekiwaniami i żądaniami innych

· Lekcje wychowawcze

· Lekcje wychowania do życia w rodzinie

Wychowawcy klas

Nauczyciel przedmiotu

Pedagog

 

3.

Współdziałanie w zespole.

· Uczeń potrafi współdziałać w zespole

· Uczeń uczestniczy
w organizowaniu imprez szkolnych, zajęć sportowych
i wycieczek klasowych

· Uczeń przygotowuje materiały potrzebne do lekcji

 

· Uczeń współtworzy system pomocy koleżeńskiej

· Konkursy

· Wycieczki

· Imprezy klasowe, szkolne
i środowiskowe

Wychowawcy klas

Organizatorzy wycieczek Nauczyciele przedmiotów artystycznych

4.

Samorealizacja dziecka.

· Uczeń potrafi realizować własne pomysły i być samodzielnym

· Uczeń uczestniczy
w przygotowaniu uroczystości klasowych i szkolnych

- Zapoznanie uczniów
i rodzicó
w z ofertą zajęć sportowych i kulturalnych·
- Imprezy okolicznościowe, klasowe i szkolne

- Współpraca z klubami sportowymi

Wychowawcy klas

Organizatorzy uroczystości szkolnych

 Opiekun samorządu uczniowskiego

Pedagog

5.

Komunikacja i podejmowanie decyzji.

· Uczeń potrafi efektywnie komunikować się, rozwiązywać konflikty

· Uczeń umie negocjować
i prowadzić rozmowy

· Uczeń próbuje planować swoją przyszłość dotyczącą dalszego kształcenia

· Lekcje wychowawcze

· Lekcje języka polskiego

Wychowawcy         

 

Nauczyciel

języka polskiego,

Pedagog

 

6.

Walka ze stresem.

· Uczeń zna swoje możliwości i potrafi je wykorzystać

· Uczeń jest świadomy własnej wartości

· Uczeń potrafi radzić sobie ze stresem

· Lekcje wychowawcze,

- Warsztaty z pedagogiem

-Zajęcia z muzykoterapii

Wychowawcy

 

 

7.

Koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie i uczciwość jako wartości w życiu człowieka.

· Uczeń pogłębia i wzmacnia naturalne systemy wsparcia

· Uczeń potrafi wartościować, rozróżniać pozytywne
i negatywne postaci,

· Uczeń przestrzega ogólnie przyjętych zasad moralnych.

· Lekcje wychowawcze,

· Lekcje przedmiotowe

 Wychowawcy,

Nauczyciele języka polskiego, religii, historii

8.

Zdrowie i higiena pracy.

· Uczeń prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia

· Uczeń zna zasady zdrowego żywienia

- Uczeń zna i stosuje się do regulaminów obowiązujących w szkole.

· Uczeń zna aktywne formy wypoczynku

· Lekcje wychowawcze, przedmiotowe

· Udział w konkursach i programach zdrowotnych
-Zapoznanie ucznió
w z zapisami w regulaminach szkolnych

-Udział w wycieczkach

Nauczyciele przedmiotów,

Wychowawcy

Organizatorzy konkursów

9

Bezpieczeństwo w świetle przepisów szkolnych oraz poza jej terenem.

-Podnoszenie standardów

związanych z bezpieczną

szkołą

 

-Dyżury nauczycielskie i uczniowskie

-Zapoznanie uczniów z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole /w tym regulaminami pracowni i wycieczek./

-Spotkania z policjantami, akcja „ Odblaski” – bezpieczna droga do domu , szkoły.

 

Dyrektor,

Pedagog

Wychowawcy i

Nauczyciele

Przedmiotowi, Policja

10

Walka z nałogami.

· Uczeń wie, co to jest nałóg
i jakie są skutki uzależnień

 

· Uczeń jest świadomy zagrożeń wynikających
z palenia papierosów, spożywania alkoholu
i zażywania narkotyków

· Uczeń zna niebezpieczeństwo dla zdrowia psychicznego
i fizycznego wynikających
z nadmiernego oglądania telewizji i korzystania
z komputera

· Lekcje wychowawcze

· Lekcje przyrody, jęz. polskiego, informatyki

· Udział w różnorodnych formach kulturalnych propagujących życie bez uzależnień

Udział w programach zdrowotnych „ Czyste powietrze wokół nas”,
„Nie pal przy mnie proszę”

Wychowawcy

Nauczyciele przedmiotów

Pedagog

11

Radzenie sobie

z sytuacjami trudnymi.

-Uczeń rozumie znaczenie, jakie jest  więzi rodzinnych oraz przyjaźni w życiu człowieka

- Uczeń potrafi wskazać
i wybrać efektywne techniki uczenia się,

- Uczeń potrafi zaplanować własny rozkład dnia,

- Uczeń potrafi wypowiadać własne sądy i opinie,

-Lekcje wychowawcze,

-Zajęcia przedmiotowe,

-Interwencje
w sytuacjach trudnych

-Warsztaty z pedagogiem

Udział w zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej

Wychowawcy

Nauczyciele

Katecheta

Pedagog

12

Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

-Uczeń rozumie, czym jest agresja i wie, jakie zachowania uważamy za agresywne,

 

- Uczeń rozumie oraz rozpoznaje własne uczucia
i zna wpływ samopoczucia  

na swoje zachowanie,

 

- Uczeń rozumie siebie innych,

 

- Uczeń potrafi wskazać
u siebie elementy wywołujące agresję,

 

- Uczeń zna różne sposoby, akceptowane społecznie, rozwiązywania konfliktów,

- Uczeń potrafi informować
o swoich emocjach ze wskazaniem na złość, niechęć, niezgodę,

- Uczeń uczy się panować nad sobą w sytuacjach konfliktowych,

- Uczeń potrafi nawiązywać kontakty pozbawione zachowań agresywnych, szanuje drugiego człowieka, jego poglądy, inność, cielesność
i prywatność.

-lekcje wychowawcze,

-spotkania
z rodzicami,

-organizowanie zajęć pozalekcyjnych

Udział w zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej

(Teatrzyki  w szkole)

-lekcje religii

Wychowawcy,

Nauczyciele

Katecheta

Pedagog

 

W naszej szkole podejmujemy również inne działania, mające na celu realizację Szkolnego Programu Profilaktyki:

·         organizujemy pogadanki na lekcjach wychowawczych,

·         organizujemy projekcje filmów związanych z poszczególnymi zagadnieniami profilaktyki,

·         organizujemy zajęcia pozalekcyjne ( np. język kaszubski, SKS, świetlica socjoterapeutyczna,

·         współpracujemy z agencjami artystycznymi (Teatrzyki profilaktyczne w szkole),

·         szukamy wsparcia w instytucjach pozaszkolnych zajmujących się profilaktyką ( poradnia psychologiczno-pedagogiczna, policja, kuratorzy sądów dla nieletnich),

·         prowadzimy spotkania i konsultacje indywidualne z rodzicami,

·         przeprowadzamy wywiady środowiskowe,

·         prowadzimy zajęcia rekreacyjne, sportowe,

·         kształcimy się i podnosimy swoje kwalifikacje w zakresie pracy wychowawczej i profilaktycznej,

·         zagospodarowujemy środki finansowe z funduszy przeznaczonych na działalność profilaktyczną(świetlica socjoterapeutyczna),

·         współpracujemy z parafią poprzez katechetę,

·          współdziałamy z samorządem wiejskim na rzecz dzieci,

·         organizujemy opiekę socjalną,

·         zapewniamy opiekę, bezpieczeństwo oraz higienę pracy i nauki w szkole poprzez opracowanie i stosowanie regulaminów i procedur bezpieczeństwa.

Program profilaktyki uwzględnia również:

·        Program w ramach dofinansowania UE „Świeże warzywa i owoce w szkole”    

·        Program zdrowotny „Trzymaj formę”

·        Program zdrowotny „Czyste powietrze wokół nas”

·        Program zdrowotny „Nie pal przy mnie proszę”

Postanowienia końcowe

 

1. Program profilaktyczny jest przedstawiony społeczności szkolnej przez wychowawców poszczególnych klas na początku września.

 

2. Program profilaktyczny został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski w dniu……………. ….

 

3. Program profilaktyczny został przyjęty Uchwałą Rady Rodziców
w dniu………………..

 

4. Program profilaktyczny został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej
w dniu 11 września 2013r.

 

2011 Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie - Program profilaktyczny. SP Łebieńśka Huta
Powered by Joomla 1.7 Templates