Statut

Stowarzyszenie „przyszłość regionu”

przy

Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie

Statut

wpisany do KRS

przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ
w Gdańsku - VIII Wydział Gospodarczy KRS

w dniu 14.03.2017

Łebieńska Huta 2017

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „przyszłość regionu” przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem” .
 2. Stowarzyszenie „Przyszłość REGIONU” przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie, zwana dalej „Szkołą”, jest organizacją dobrowolną, trwałą, samorządną i niezarobkową.

§2

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§3

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem gminy Szemud i województwa pomorskiego.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Łebieńska Huta w województwie pomorskim.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

 1. Stowarzyszenie ma prawo używać znaku, odznak, legitymacji, pieczęci.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.

§5

 1. Podstawą działalności Stowarzyszenia jest solidarna, nieodpłatna praca wszystkich członków, zmierzająca do pełnego urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników
  oraz powoływać biura.

§6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§7

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, edukacyjno - kulturalnego i gospodarczego sołectw Łebieńska Huta i Będargowo oraz wspieranie demokracji i budowa społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym, w szczególności:

 1. podnoszenie jakości życia społeczności i grup lokalnych w oparciu o ich zasoby,
 2. aktywizacja społeczna i kulturalna osób starszych,
 3. inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów nauczania w Szkole,
 4. tworzenie warunków oraz wspomaganie rozwoju własnego nauczycieli Szkoły i członków Stowarzyszenia,
 5. wspieranie inwestycji prowadzonych przy Szkole oraz wspomaganie jej działalności statutowej,
 6. tworzenie warunków oraz wspomaganie szeroko pojętego rozwoju dydaktycznego i artystycznego uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i  ubogich,
 7. propagowanie dorobku artystycznego mieszkańców w kraju i za granicą,
 8. inicjowanie i wspieranie nauki języków obcych wśród dzieci, młodzieży i
  dorosłych,
 9. udzielanie pomocy stypendialnej dla zdolnej młodzieży,
 10. wspieranie absolwentów Szkoły wchodzących w życie zawodowe,
 11. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji środowisk szkolnego
  i lokalnego,
 12. wspieranie i organizowanie świetlic,
 13. wspieranie, propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, wspieranie wszelkich działań Bibliotek zmierzających do dostosowania usług na rzecz społeczeństwa,
 14. kształtowanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci, młodzieży oraz dorosłych w edukacji regionalnej,
 15. upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 16. szerzenie w społeczeństwie znajomości tradycji kaszubsko – pomorskich,
 17. wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie promowania języka kaszubskiego wśród dzieci i dorosłych,
 18. wzbogacenie oferty kulturalnej regionu,
 19. popularyzacja walorów rekreacyjnych i turystycznych Kaszub oraz popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej,
 20. kultywowanie i rozwijanie specyfiki kulturowej Pomorza,
 21. aktywizacja sportowo – rekreacyjno - kulturalna osób niepełnosprawnych,
 22. wspieranie rodzinnych form zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
 23. propagowanie dbałości o zachowanie walorów środowiska naturalnego,
 24. profilaktyka uzależnień i zachowań agresywnych,
 25. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem i odnową sołectw,
 2. wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego,
 3. wspieranie rozwoju gospodarczego sołectw Będargowo i Łebieńska Huta,
 4. wspieranie działań społecznych i zawodowych mieszkańców sołectw.
 5. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 6. wspieranie działań Szkoły w organizacji imprez i uroczystości,
 7. wspieranie, organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności artystycznej,
 8. tworzenie lokalnych systemów stypendialnych,
 9. działalność samopomocowa wśród członków Stowarzyszenia,
 10. udzielanie pomocy materialnej potrzebującym uczniom Szkoły,
 11. wspieranie, w porozumieniu ze Szkołą, działalności artystycznej i naukowej uczniów oraz swoich członków poprzez przyznawanie stypendiów i nagród, organizowanie konkursów,
 12. inicjowanie i organizowanie koncertów, festiwali muzycznych, kursów, warsztatów, dyskusji, prelekcji, zebrań towarzyskich, wycieczek naukowych, wykładów, zjazdów absolwentów, zjazdów koleżeńskich i naukowych swych członków oraz publikowanie referatów wygłaszanych na tych zjazdach i innych materiałów,
 13. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
 14. współpraca z placówkami upowszechniającymi kulturę, oraz prasą lokalną, radiem i telewizją
 15. działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
 16. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,
 17. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji, darowizn i dóbr materialnych niezbędnych dla realizacji celów stowarzyszenia,
 18. gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat,
 19. pozyskiwanie środków materialnych na statutową działalność stowarzyszenia
 20. wydawanie książek, czasopism, broszur itp. związanych z celami Stowarzyszenia,
 21. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców sołectw w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji,
 22. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

                                                                              § 9

 1. Stowarzyszenie realizuje wszystkie swoje cele poprzez działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.
 2. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej chyba,
  że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanowi inaczej.
 3. Dochody z ewentualnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia muszą być przeznaczone na działalność statutową i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

§11

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską, zaakceptuje statut i jest gotowa brać czynny udział w realizacji jego celów.
 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna (instytucja, stowarzyszenie), deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z własnejinicjatywy lub na wniosek Zarządu.

§14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania solidarności koleżeńskiej, statutu i uchwał Stowarzyszenia, oraz wypełnianie powierzonych i przyjętych na siebie obowiązków,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

§17

 1. Utrata praw członkowskich następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,
 1. brak zadeklarowanej pomocy - w przypadku członków wspierających.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§19

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór obywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów osób uczestniczących w głosowaniu. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§21

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz uzupełniany jest poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 

Walne Zebranie Członków

§22

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą :
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§23

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku w celu złożenia sprawozdania z całorocznej działalności i w razie potrzeby przeprowadzenia wyborów uzupełniających skład Zarządu. Co 5 lat ustępujący Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków jako sprawozdawczo - wyborcze.

§24

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 2. Zasadniczym przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków jest sprawa, dla której zostało zwołane.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zarząd żądania na piśmie.

§25

 1. Zwołanie Walnego Zebrania Członków następuje przez podanie do wiadomości terminu, miejsca i porządku obrad.
 2. Zawiadomienie ogólnie przyjętą drogą komunikacji członków winno nastąpić przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§26

 1. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy jeden z członków Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie Członków.
 2. Z Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, oraz dołączana jest lista osób uczestniczących w spotkaniu który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.

§27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
 2. zatwierdzanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków oraz uchwalanie regulaminu i porządku obrad,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. nadawanie godności honorowego członka Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie budżetu,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. udzielanie Zarządowi absolutorium,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 9. uchwalanie zmian Statutu,
 10. postanowienie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. decydowanie o sprawach nie ujętych w Statucie,
 12. ustalenie wysokości składek członkowskich.

Zarząd

§ 28

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu,  skarbnika zarządu, sekretarza zarządu, członka zarządu. Wyboru na poszczególne stanowiska dokonuje Walne Zebranie Członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§29

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, określanie szczegółowych kierunków działania,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 8. przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie Członków,
 9. sporządzanie sprawozdań, planów pracy Zarządu,
 10. załatwianie wszelkich spraw administracyjnych, w szczególności korespondencji, rachunkowości i ewidencji członków,
 11. powoływanie zespołów tematycznych realizujących zadania na rzecz Stowarzyszenia,  
 12. powoływanie komisji, zespołów, kół oraz określanie ich zadań,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 14. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 15. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał.

§30

Zarząd przedkłada co roku na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności.

Komisja Rewizyjna

§31

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego oraz członków.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeb nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący.

§32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§33

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
  3. granty,
  4. subwencje osób prawnych i fizycznych,
  5. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  6. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
  7. dochody z oprocentowanych lokat bankowych,
  8. dotacje, udziały,
  9. przychody z własnej działalności.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 34

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa zarządu lub wiceprezesa zarządu.

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może uchwalić Walne Zebranie Członków wymaganą większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Podobny sposób głosowania następuje w przypadku ewentualnego połączenia stowarzyszenia z inną organizacją.

§36

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§37

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych

w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 07 marca 2017 r.

Podpisano:

prezes zarządu

wiceprezes zarządu

skarbnik zarządu

sekretarz zarządu

członek zarządu

Załączniki:
Pobierz plik (STATUT PRZYSZŁOŚĆ REGIONU.pdf)STATUT PRZYSZŁOŚCI REGIONU[ ]163 kB
2011 Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie - Statut. SP Łebieńśka Huta
Powered by Joomla 1.7 Templates