Informacje dla rodziców

 

Lista rzeczy potrzebnych do zerówki na rok szkolny 2017/2018

 • Kapcie NIE WIĄZANE!
 • Woreczek do kapci z wyszytym znaczkiem.
 • Ręcznik z wyszytym znaczkiem (najlepiej dwa - na zmianę)
 • Strój gimnastyczny (biała koszulka i granatowe spodenki)z wyszytym znaczkiem
 • Woreczek do stroju gimnastycznego z wyszytym znaczkiem.
 • Ryza papieru ksero
 • 1 blok techniczny z białymi kartkami
 • 1 blok techniczny z kolorowymi kartkami
 • 1 blok rysunkowy z kolorowymi kartkami
 • 1 zeszyt papierów kolorowych (nie samoprzylepne !) formatuu A4
 • Dzienniczek w kratkę – podpisany na okładce !
 • Klej biurowy w sztyfcie – 1 sztuka
 • Ostrzynka zamykana
 • Patyczki
 • Pisaki (najmniej 6 kolorów)
 • Kredki (najmniej 12 kolorów)
 • Kredki świecowe
 • Nożyczki
 • Teczka papierowa (zamykana na gumkę)
 • Ołówek
 • Plastelina
 • Dwa pędzelki do farb (gruby i cienki)

Wszystkie rzeczy należy podpisać !

Na wszystkich uroczystościach w szkole obowiązuje: STRÓJ GALOWY (BIAŁA BLUZKA/ KOSZULA I GRANATOWA SPÓDNICZKA / SPODNIE), w który należy dziecko zaopatrzyć!

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w klasie zerowej obowiązuje następujący pakiet edukacyjny dla dzieci: " KOLOROWY SART z plusem" W skład pakietu wchodzi:

- Karty pracy, cz.1-4

- Książka

- Wyprawka plastyczna

- zeszyt

Język angielski: "Tretops Starter - Podręcznik do edukacji przedszkolnej".  wydawnictwo: OXFORD

Religia: "Jesteśmy dziećmi Boga" - podręcznik dziecka. wydawnictwo WAM

 

 

        RAMOWY ROZDŁAD DNIA W KLASIE ZEROWEJ

730 – 800

Schodzenie się dzieci: kontakty indywidualne z dziećmi i ich rodzicami; Czytanie wybranych pozycji literatury dziecięcej; zabawy integracyjne;

zabawy dydaktyczne; praca wyrównawcza; (raz w tygodniu język angielski i raz religia)

8 00 – 845

Swobodna działalność dzieci; stwarzanie warunków do zabaw   odpowiadających zainteresowaniom dzieci; zabawy ogólnorozwojowe, tematyczne, konstrukcyjne; ćwiczenia gimnastyczne

8 45 – 915

Porządkowanie sali; czynności w ramach dyżurów;

Ćwiczenia poranne

9 15 – 9 30

     Zabiegi higieniczne; przygotowanie do posiłku.

9 30 – 9 50

     Spożywanie śniadania

     Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków

     higieniczno-kulturalnych

    

950 – 1100

        1.Zajęcie dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

     Zabawa ruchowa

      

        2.Zajęcie dydaktyczne realizowane według wybranego programu   wychowania przedszkolnego.

11 00 – 1110

       Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze – czynności samoobsługowe w szatni.

1110 1200

         Przebywanie w ogrodzie przedszkolnym- gry i zabawy ruchowe; obserwacje przyrodnicze; wycieczki, spacery, zabawy badawcze, zajęcia sportowe. W razie niepogody zabawy konstrukcyjno-techniczne, badawcze prace gospodarcze i porządkowe w Sali.

1200 – 12 40

Zabawy; zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; ćwiczenia graficzne; utrwalanie wierszy i piosenek; słuchanie muzyki relaksacyjnej; praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe i z dzieckiem zdolnym; rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami; rozchodzenie się dzieci do domów; (raz w tygodniu język angielski i raz religia)

12 45 – 12 50

Przejście z dziećmi dojeżdżającymi do szatni - kształcenie umiejętności samodzielnego ubierania się.

 

 

REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Regulamin działania oddziału przedszkolnego dla dzieci cztero i  pięcioletnich w Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie


1. W Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie można tworzyć oddział przedszkolny, dla dzieci pięcioletnich, zwany dalej „zerówką”.
2. Zerówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
3. Celem działania zerówki jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
4. Zadaniem zerówki jest:
a) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
- prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu diagnozowania rozwoju wychowanków,
- informowanie rodziców o zauważonych deficytach rozwojowych dziecka,
- wystawianie dzieciom, na życzenie rodziców, opinii (charakterystyki) wychowanka, dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- współpracowanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,
- zapraszanie do zerówki, na życzenie rodziców i nauczyciela, specjalistów w celu obserwacji dzieci z trudnościami w sytuacjach naturalnych,
- indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy,
- wspieranie dzieci z uzdolnieniami,
- prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców;

b) zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;
c) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez:
- organizowanie na wniosek rodziców bezpłatnej nauki religii,
- zapewnienie opieki dzieciom nie korzystającym z nauki religii,
- planowanie i organizowanie zajęć z wychowania patriotycznego ze zwróceniem uwagi na obchodzone święta narodowe;
d) zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej;
e) wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.
5. Powyższe zadania i cele w zerówce realizuje się poprzez:
a) wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka;
c) zapewnienie równych szans;
d) umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
e) motywowanie do osiągania celów;
f) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
g) rozwijanie wrażliwości moralnej
- dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w swoim postępowaniu i postępowaniu innych,
- traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych,
- wyrażanie własnych myśli i przeżyć;
h) kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
i) rozbudzanie ciekawości poznawczej;
j) zachęcanie do aktywności badawczej;
k) rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej i ruchowej);
i) tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni.
6. W zerówce sprawuje się opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. W szczególności:
a) dzieci są przyprowadzane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnione do sali, w której odbywają się zajęcia,
b) przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za nie,
c) dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej po zakończeniu zajęć. Na świetlicę dzieci odprowadzane są przez nauczyciela,
d) dzieci idące do domu po planowanych zajęciach odbierane są przez rodziców z sali zajęć lub odprowadzane są przez nauczyciela do szatni,
e) nauczyciel pozostaje w szatni do momentu rozejścia się wszystkich dzieci,
f) dzieci odbierane są przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnione,
g) w czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy na konkursy i tym podobne) dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela.
7. Przyprowadzanie i odbierania dzieci z zerówki może odbywać się na poniższych zasadach:
a) dziecko może być przyprowadzane do zerówki i odbierane z niej tylko przez osobę mogącą zapewnić pełne bezpieczeństwo (osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie),
b) rodzice mogą upoważnić na piśmie, do przyprowadzania i odbierania dziecka z zerówki osobę, która jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo,
c) rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko lub odbierają w obecności nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko,
d) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu,
e) nauczyciel nie może wydać dziecka osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców. Wymagana jest pisemna zgoda złożona osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) u dyrektora szkoły lub   nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko,
f) rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z zerówki przez upoważnioną przez nich osobę,
g) o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice są informowani na początku roku szkolnego. Godziny te określa ramowy rozkład dnia pracy zerówki,
h) rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.
8. W uzasadnionych przypadkach dziecko może korzystać z opieki w świetlicy szkolnej.
9. Liczba dzieci w oddziale zerowym nie może przekraczać 25.
10. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego zaproponowanych przez nauczycieli i zatwierdzonych przez Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
11. Godzina zajęć w zerówce trwa 60 minut.
12. Czas trwania zajęć realizowanych zgodnie z podstawą programową powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i wynosić około 30 minut.
13. Organizację pracy zerówki określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela i zaopiniowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
14. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem ustala dla szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
15. Ramowy rozkład dnia określa godziny, m.in.:
a) schodzenia się i rozchodzenia dzieci,
b) posiłków,
c) zajęć, spacerów i zajęć dodatkowych.
16. Ramowy rozkład dnia może być modyfikowany w zależności od pory roku i potrzeb rodziców.
17. Zerówka czynna jest 5 godzin, w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w  oddziale zerowym nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
18. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać na zajęcia. Dzieci, np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia chorego dziecka.

19. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

20. Po każdej nieobecności dziecka rodzice zobowiązani są do przedłożenia usprawiedliwienia z podaniem przyczyny nieobecności.
21. W zerówce zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
22. Do zerówki uczęszczają dzieci w wieku 5 i 6 lat.
23. Do zerówki w pierwszej kolejności przyjmowane są:
a) dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie,
b) dzieci z rodzin zastępczych,
c) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
d) dzieci obojga rodziców pracujących,
e) dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach.
24. Dzieci przyjmowane są do zerówki na podstawie informacji z biura ewidencji ludności potwierdzającej stały meldunek na terenie obwodu Szkoły. W pozostałych przypadkach, warunkiem przyjęcia dziecka do zerówki jest złożenie karty zgłoszenia dziecka do 30 kwietnia danego roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie dzieci w każdym czasie.
25. Dziecko podczas pobytu w przedszkolu ma prawo do wszystkich praw wynikających z Konwencji o prawach dziecka.
26. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje rodzicom odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
27. Zapisy Regulaminu obowiązują w równym stopniu wszystkie podmioty zerówki: nauczycieli, rodziców, dzieci, pracowników obsługi i administracji.
28. Niniejszy Regulamin nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie.
29. W stosunku do spraw nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie.
30. Uchwalenie Regulaminu zerówki i dokonywanie jego nowelizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną.

 

 

PROCEDURA

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁEBIEŃSKIEJ HUCIE

I.Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U 1971) art.106.
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964r., Nr 9, poz. 59 z póź. zm.) art. 92, art. 95, art. 96.
  3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997., Nr 88 poz. 553) art. 207 – 210.
  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., Nr 16 poz. 93) art. 10, art. 99 § 2.
  5. Statut Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie.

II.Cele procedury

  1. Zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie osób nieuprawnionych za przyprowadzanie i odbieranie dzieci z oddziału przedszkolnego.
  2. Ustalenie osób odpowiedzialnych oraz miejsca i czasu poszczególnych działań.

III.Zakres procedury

Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego.

IV.Definicja przedmiotu procedury

  1. Przyprowadzanie dzieci do oddziału przedszkolnego – doprowadzenie dziecka do sali i oddanie go pod opiekę nauczyciela.
  2. Odebranie dziecka z oddziału przedszkolnego – osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej do nauczyciela i zakomunikowanie faktu odebrania dziecka.

       V.Kogo dotyczy procedura

Procedura dotyczy rodziców, prawnych opiekunów, dyrektora szkoły i nauczycieli

           VI.Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadania, które są

               przedmiotem procedury.

 Rodzice (prawni opiekunowie):

  1. Przestrzegają ustalonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka
   z oddziału przedszkolnego.
  2. Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania dziecka pod opiekę nauczyciela oraz od momentu odebrania go z grupy.
  3. Upoważniają inne osoby do odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego.
  4. Jeżeli życzeniem jednego rodzica jest nie odbieranie dziecka przez drugiego
   z nich, wówczas fakt ten musi być poświadczony orzeczeniem sądowym.
  5. Jeżeli rodzice przebywają za granicą wydają upoważnienie potwierdzone notarialnie.
  6. W razie jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do odebrania dziecka przez inną osobę niż na upoważnieniu – rodzic zgłasza ten fakt nauczycielowi rano po przyprowadzeniu dziecka i przekazuje odpowiednie upoważnienie.

Nauczyciel oddziału przedszkolnego:

 Informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania

dzieci z oddziału przedszkolnego – podczas rekrutacji, na pierwszym zebraniu
z rodzicami.

               2.   Kontroluje, wymaga i konsekwentnie przestrzega realizacji procedury.

                 3.   Przyjmuje upoważnienie rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby
                     i tworzy listę upoważnionych osób.

                4.   Odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do

                    sali, do momentu odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną.

                 5. Sprawdza zgodność danych osoby upoważnionej zapisanej w upoważnieniu

                   z dowodem osobistym.

                 6. Zbiera pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą od rodziców.

 

          VII.Opis czynności

  1. Przyprowadzać i odbierać dzieci z oddziału przedszkolnego mogą tylko rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione.
  2. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców (opiekunów prawnych).
  3. Rodzice przyprowadzają dziecko do oddziału przedszkolnego w godzinach od 730 do 800.
  4. Dziecko przyprowadzane jest do sali przedszkolnej i przekazane jest przez rodzica pod opiekę nauczyciela.
  5. Ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
  6. Rodzice odbierają dzieci w poniedziałki, środy, czwartki i piątki do godziny 1250, natomiast we wtorki do godz. 1210.
  7. Miejscem odbierania dzieci jest sala przedszkolna.
  8. Rodzice lub osoby upoważnione są zobowiązani zawsze poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka z oddziału przedszkolnego.
  9. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela powinna okazać go, celem sprawdzenia zgodności danych osoby upoważnionej.
  10. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka:
 1. osobie niepełnoletniej – tj. do 18 roku życia,
 2. nie ujętej w upoważnieniu,
 3. lub, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. oznaki nietrzeźwości, agresywne zachowanie).
 4. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka, nauczyciel winien niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor podejmuje czynności zapewniające dziecku bezpieczeństwo: (wzywa wówczas drugiego rodzica, opiekuna prawnego, lub osobę upoważnioną). Jeżeli jest to niemożliwe ma prawo wezwać policję.
 5. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane w wyznaczonych godzinach, a rodzice nie poinformowali szkoły o ewentualnym spóźnieniu, nauczyciel nawiązuje telefoniczny kontakt z rodzicami, celem wyjaśnienia przyczyny nieodebrania dziecka ze szkoły.
 6. Rodzice ( prawni opiekunowie) lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy szkoły, są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.
 7. W przypadku, gdy pod telefonami wskazanymi w karcie zgłoszenia dziecka, nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w oddziale przedszkolnym 0,5 godziny.
 8. Po upływie tego czasu Dyrektor lub nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji, w razie niemożności skontaktowania się z rodzicami.

Powyższe procedury opracowane zostały przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły do realizacji.

 

 

 

 

 

2011 Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie - Informacje dla rodziców. SP Łebieńśka Huta
Powered by Joomla 1.7 Templates