*** Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

PEDAGOG, PEDAGOG SPECJALNY

PEDAGOG, PEDAGOG SPECJALNY

Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi…

 

Pedagog, pedagog specjalny - mgr Hanna Wrońska

 

Godziny dostępności

środa 

czwartek 

11:00 - 16:00

 
 
 

10:00-16:00 

 
 
 

 

Zadania pedagoga specjalnego sporządzone na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 roku wprowadzające zmiany w rozporządzeniu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 2. Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie.

 

Zadanie 1.

Współpraca z nauczycielami, innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami.

 1. Rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego

uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności, o której mowa w ustawie z

dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079).

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia: mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 1. Rozpoznawanie barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego

uczestnictwo w życiu szkoły.

 1. Określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz

możliwości psychofizyczne ucznia.

 1. Analiza dokumentacji, m.in. orzeczeń, opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej

rozmowy indywidualne z uczniami oraz porady i konsultacje dla uczniów.

 1. Wywiady z rodzicami i nauczycielami, wychowawcami.
 2. Obserwacja uczniów w zakresie funkcjonowania w środowisku szkolnym.
 3. Prowadzenie rozmów z wychowawcami i nauczycielami na temat dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia.
 4. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
 5. Stała współpraca ze specjalistami w celu podniesienia jakości kształcenia i zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 6. Udzielanie bieżących porad i konsultacji.
 7. Organizacja szkoleń, warsztatów w zakresie edukacji włączającej, uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie; edukacji, wsparcia materialnego, socjalnego.

Sposoby i formy realizacji:

 1. Analiza dokumentacji uczniów.
 2. Prowadzenie wywiadów z rodzicami oraz nauczycielami.
 3. Obserwacja uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych.
 4. Monitorowanie programów wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi w zakresie: edukacji, wsparcia materialnego.

 1. Doradzanie w sprawie zakupu bazy pomocy terapeutycznych.

Zadanie 2.

Współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127

ust. 19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu

edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Wspólne opracowanie, ale też realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno –

Terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego.

 1. Współtworzenie WOPFU – wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania

ucznia.

 1. Udział w regularnych modyfikacjach IPET.
 2. Koordynowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Sposoby i formy realizacji

 1. Współtworzenie dokumentacji uczniów posiadających opinie/orzeczenia

o potrzebie kształceni specjalnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 1. Udział w pracach nad modyfikacją dokumentacji uczniów.
 2. Udzielanie bieżących porad, konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zadanie 3.

Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów.

 1. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

 1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem.
 2. Dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.
 3. Dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.
 4. Udzielanie porad i konsultacji dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Sposoby i formy realizacji

 1. Prowadzenie zajęć zgodnie z potrzebami uczniów o specjalnych potrzebach

edukacyjnych.

 1. Opracowanie planów pracy do prowadzonych zajęć w ramach pomocy

psychologiczno – pedagogicznej.

 1. Organizacja wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli.

Zadanie 4 .

Prowadzenie z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami działań z zakresu edukacji

dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego uczniów.

 1. Prowadzenie akcji informatycznych na temat pomocy w sytuacjach dla uczniów

trudnych.

 1. Promowanie zdrowia psychicznego.

Sposoby i formy realizacji.

 1. Prowadzenie zajęć z klasach na temat dbania o własne zdrowie psychiczne.
 2. Organizacja projektów oraz warsztatów.
 3. Udział w projektach poza szkolnych.

Zadanie 5

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów

i nauczycielom.

 1. Prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji z wychowawcami

i nauczycielami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych ucznia.

 1. Eliminowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu

szkolnym, w grupie rówieśniczej.

 1. Stała współpraca z ze specjalistami.
 2. Prowadzenie porad i konsultacji w zakresie sposobów komunikacji z uczniami

opartych na wzajemnym szacunku i poszanowaniu granic obu stron.

 1. Udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji opinii psychologicznopedagogicznych oraz innej dokumentacji dotyczącej ucznia.
 2. Pomoc nauczycielom w zakresie wprowadzania zaleceń ujętych

w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 1. Pomoc nauczycielom w zakresie wprowadzania zaleceń ujętych

w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 1. Zapewnienie w tygodniowym planie pracy możliwości indywidualnych spotkań
  z uczniami, nauczycielami i rodzicami, prowadzenie konsultacji, warsztatów dla

rodziców, nauczycieli i uczniów.

 1. Udział w spotkaniach zespołu wychowawców oraz specjalistów.
 2. Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej
 3. Uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami.
 4. Realizacja działań wyznaczonych dla pedagoga wynikających z Programu

Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły.

 1. Wspieranie działań profilaktyczno-wychowawczych podejmowanych przez

wychowawców i nauczycieli.

Sposoby i formy realizacji.

 1. Prowadzenie konsultacji dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
 2. Organizowanie spotkań z nauczycielami w sytuacjach wymagających omówienia

sytuacji wychowawczej uczniów.

 1. Udostępnianie materiałów merytorycznych.

Zadanie 6.

Współpraca z innymi podmiotami.

 1. Współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi.
 2. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
 3. Konsultacje ze specjalistami, pielęgniarką środowiskową, kuratorem sądowym.
 4. Współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli.

Sposoby i formy realizacji.

 1. Konsultacje oraz uczestniczenie w warsztatach i konsultacjach.

Zadanie 7.

Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego

nauczycieli.

 1. Organizacja wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli.
 2. Zachęcanie nauczycieli do udziału szkoleniach zewnętrznych.

Sposoby i formy realizacji.

 1. Wyszukiwanie szkoleń, konferencji, warsztatów dla nauczycieli.

Zadanie 8.

Prowadzenie niezbędnej dokumentacji

 1. Dziennik pedagoga specjalnego.
 2. Dziennik zajęć specjalistycznych.
 3. Prowadzenie teczki ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Dokumentacja badań i czynności uzupełniających
Data dodania: 2021-01-11 20:32:24
Data edycji: 2023-10-11 12:18:12
Ilość wyświetleń: 1590

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej