*** Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Samorząd uczniowski

Prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie w roku szkolnym 2023-2024

 • Anna Stenka - Przewodnicząca
 • Maja Domarus, Tatiana Domarus – zastępca przewodniczącego
 • Aleksandra Bach - sekretarz
 • Lilianna Formela - skarbnik

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2023/2024

Lp

Rodzaj działalności

Termin

Odpowiedzialni za realizację

1.

Wybór Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Kampania wyborcza.

19.09.2023

Uczniowie

2.

Opracowane planu pracy SU.

09.2023

SU, Opiekun SU

3.

Posiedzenia zarządu.

Raz w miesiącu

SU, Opiekun SU

4.

Apele porządkowe.

Cały rok

SU

5.

Pomoc w organizacji konkursów szkolnych.

Cały rok

SU, Opiekun SU

6.

Tworzenie tablicy szkolnej SU.

Cały rok

SU, Opiekun SU

7.

Dzień bez stresu

27.10.2023

SU, Opiekun SU

8.

Dzień Chłopaka

25 - 29.09.2023

SU, Aneta Walkusz

9.                

Wyjście na groby poległych podczas II wojny światowej.

29.10.2023

SU, Opiekun SU

10.

Zorganizowanie samopomocy uczniowskiej. Lista chętnych „korepetytorów” z różnych przedmiotów.

Cały rok

SU

11.

Andrzejki

29.11.2023

SU, Opiekun SU

12.

Mikołajki – konkurs.

06.12.2023

SU, Opiekun SU

13.

Obchody Międzynarodowego

Dnia Praw Człowieka.

11.12.2023

SU, Nauczyciele

14.

Dzień Misia

12.2023

SU, Nauczyciele 0-III

15.

Dzień muzycznego relaksu

21.12.2024

S.U., Opiekun SU

16.

Zabawa karnawałowa. Wybory Miss i Mistera.

24.01.2024

SU, Opiekun SU

17.

Dzień Pizzy

09.02.2024

SU, Opiekun SU

18.

Podsumowanie pracy w 1. półroczu.

02.2024

SU, Opiekun SU

19.

Poczta walentynkowa.

14.02.2024

SU, Opiekun SU

20.

Dzień Kobiet

08.03.2024

SU, Opiekun SU

21.

Dzień Samorządności.

Dzień szalonych strojów i fryzur.

07.03.2024

SU, Opiekun SU

22.

Dzień bez plecaka

29.03.2024

SU, Opiekun SU

23.

Turniej piłki nożnej.

24.04.2024

SU, Opiekun SU

24.

Dzień Dziecka.

Dzień Sportu.

31.05.2024

SU, Opiekun SU

25.

Turniej tenisowy kl.1-3

13.06.2024

SU, Opiekun SU

26.

Dzień filmów dla klas IV-VII

05.06.2024

SU, Opiekun SU

27.

Dzień bajek dla klas 0-III

05.06.2024

SU, Opiekun SU

28.

Dyskoteka na zakończenie roku szkolnego.

20.06.2024

SU, Opiekun SU

29.

Dzień Rodziny

06.2024

SU, Opiekun SU

30.

Zakończenie roku szkolnego.

06.2024

SU, Wychowawcy

31.

Inicjatywa uczniów (np. propozycje wyjazdów do kina, wycieczek, muzyka na holu, wyjścia na dwór w czasie przerw zimą).

Cały rok

SU, Opiekun S.U

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 roku, poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

Art. 3.

Główne zadania Samorządu to:

 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkolnym – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.
 4. Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej, zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.
 5. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia, współpraca ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia.
 6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 7. Przedstawianie opinii o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły (Art. 6a pkt 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).

Art. 4.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkami szkolnymi a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań.
 4. Prawo do redagowania gazetki szkolnej.
 5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem.
 6. Prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę Opiekunów SU.

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 5.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Samorząd Klasowy w składzie:
 1. a)Przewodniczący Klasy
 2. b)Zastępca Przewodniczącego
 3. c)Skarbnik
 4. d)Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej)
 1. Rada Samorządu Uczniowskiego, której członkowie są wybierani przez klasy.
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
 1. a)Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU
 2. b)Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
 3. c)Sekretarz
 1. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace i skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
 1. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele – opiekunowie. Są to doradcy, którzy dodatkowo współpracują ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia.

Art. 6.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 1. Samorząd Klasowy:
 1. a)reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU
 2. b)organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, itp.)
 3. c)wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy
 4. d)organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy
 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:
 1. a)uchwala Regulamin SU
 2. b)podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie
 3. c)podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU
 4. d)uchwala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny
 5. e)opiniuje wybór opiekunów SU
 6. f)dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę SU
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
 1. a)kieruje pracą SU
 2. b)wykonuje uchwały Rady SU, czuwa nad terminową realizacją pracy
 3. c)pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych
 4. d)rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów
 5. e)występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji
 6. f)opiniuje pracę nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły

Rozdział III

TRYB WYBORU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 7.

Tryb wyboru Samorządu Klasowego:

 1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy, na początku roku szkolnego.
 2. W przypadku niespełniania właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek, lub gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

Art. 8.

Tryb wyboru Zarządu SU:

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VII w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie SU.
 3. Wybory do Zarządu składają się z następujących etapów:
 • Do dnia ustalonego w ogłoszeniu Opiekunów SU każda klasa dokonuje wyboru                maksymalnie 3 kandydatów do Zarządu SU.
 • W ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie Opiekunom SU wybranych kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką (kandydatury opiniuje wcześniej wychowawca klasy).
 • Do przedednia wyborów do Zarządu trwać może kampania wyborcza kandydatów, która nie powinna zakłócać pracy szkoły (szczegóły techniczne dotyczące kampanii wyborczej ustalają opiekunowie w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły).
 • W dniu wyborów należy powołać komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 • Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 1. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września roku szkolnego.

Art. 9.

Zgłoszeni przez Samorządy Klasowe kandydaci do Zarządu, którzy nie uzyskali ilości głosów uprawniających ich do zajmowania stanowiska w Zarządzie, tworzą wraz z Zarządem Radę Samorządu Uczniowskiego.

Art. 10.

Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 11.

Opiekun SU jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

Art. 12.

Wyboru Opiekunów SU dokonują uczniowie klas III – VII w miesiącu wrześniu drogą tajnego głosowania. Do roli opiekuna zostaje powołany nauczyciel, który uzyskał największą ilość głosów.

Art. 13.

Kadencja Opiekuna SU trwa 1 rok.

Art. 14.

Wybrany w drodze głosowania opiekun może odmówić pełnienia funkcji, jeżeli pracował na tym stanowisku w poprzednim roku. Może także – w uzasadnionych przypadkach – złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

Rozdział V

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU

Art. 15.

Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.

Art. 16.

Opinie wpisuje się do księgi protokołów SU.

Art. 17.

Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię, jej odpis podpisany przez siebie i Opiekunów SU.

Art. 18.

W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu SU na temat opiniowanych spraw Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady SU lub za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.

Rozdział VI

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

Art. 19.

Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.

Art. 20.

Listę uczestników zebrania Rady oraz jej prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący SU lub Sekretarz SU.

Art. 21.

Zebrania i uchwały Rady oraz Zarządu SU są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz Zarządu, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU.

Art. 22.

Rada SU, przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy, może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą lub przeprowadzić właściwe ankiety.

Rozdział VII

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU

Art. 23.

Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem SU, Statutem Szkoły lub interesem ucznia, Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę Opiekunom SU.

Art. 24.

W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 24., Opiekunowie SU i Rada SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenie uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

Art. 25.

W sprawach spornych Rada SU i Opiekunowie SU odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami reguluje Statut Szkoły.

Rozdział VIII

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 26.

Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody:

 1. a)ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne
 2. b)z organizacji zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów, itp.
 3. c)ze sprzedaży surowców wtórnych
 4. d)ze środków przekazanych przez sponsorów
 5. e)z innych źródeł

Art. 27.

Finanse SU prowadzi Sekretarz SU. Wszelkie operacje finansowe ewidencjonowane są w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez Sekretarza przy pomocy Opiekunów SU. Środki finansowe Samorządu przechowywane są przez Opiekunów w pokoju nauczycielskim lub w gabinecie Dyrektora Szkoły.

Rozdział IX

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 28.

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 2. Zeszyt protokołów
 3. Księga ewidencji dochodów i wydatków
 4. Plan pracy SU na dany rok szkolny
 5. Sprawozdanie z działalności za I i II semestr

Rozdział X

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Art. 29.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.

Art. 30.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym, w trybie podejmowania uchwał.

Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 31.

Rada SU zbiera się minimum raz w miesiącu. Opiekunowie SU mogą zarządzić zebranie nadprogramowe w pełnym składzie, jeżeli pojawi się taka potrzeba. Dodatkowo, Opiekun spotyka się z Zarządem tak często, jak wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada SU zgodnie z planem pracy Samorządu.

Art. 32.

Niniejszy Regulamin SU jest przedstawiony i omówiony we wszystkich klasach przed wyborami do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń, gazetce SU lub publikowany na stronie internetowej szkoły).

Art. 33.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunami i Zarządem SU

 

Data dodania: 2021-01-11 20:28:21
Data edycji: 2023-10-05 11:19:22
Ilość wyświetleń: 1964

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej