***WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁEBIEŃSKIEJ HUCIE***

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Egzamin Ósmoklasisty- informacja dla rodziców i uczniów

Egzamin Ósmoklasisty- informacja dla rodziców i uczniów

Egzamin Ósmoklasisty- informacja dla rodziców i uczniów

 • W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 W dniach 24 – 26 maja 2022 r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

  Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

  ⦁ Egzamin ósmoklasisty sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej.
  ⦁ Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
  ⦁ Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.
  ⦁ Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym – w 2022 r. w maju
  i dodatkowym – w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym
  przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym
  z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

  ⦁ Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  – języka polskiego,

  – matematyki,

   języka obcego nowożytnego.

  ⦁ Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego lub niemieckiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  ⦁ Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

  a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,
  b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
  c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

  ⦁ Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.
  ⦁ Podczas egzaminu z każdego przedmiotu, każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze, natomiast w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
  ⦁ Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchów, ani korzystać z nich w tej sali.
  ⦁ W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
  ⦁ Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
  ⦁ Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.
  ⦁ Na stronie ⦁ www.cke.gov.pl, dostępne są również:
  – przykładowe arkusze egzaminacyjne,
  – arkusze egzaminu próbnego,
  – zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
  – arkusze wykorzystane do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2021.
  ⦁ Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
  ⦁ Egzamin ósmoklasisty zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

  ⦁ Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty – 1 lipca 2022 r.
  ⦁ Wydanie zdającym zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty-  8 lipca 2022 r.

  Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne:
  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

  UWAGA!
  Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. opisany w niniejszym dokumencie może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.+

 

Data dodania: 2022-02-24 14:15:25
Data edycji: 2022-03-01 14:24:13
Ilość wyświetleń: 154

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook